Generalized Hartmann-Shack array of dielectric metalens sub-arrays for polarimetric beam profiling

作者:时间:2018-11-07点击数:

Zhenyu Yang, Zhaokun Wang, Yuxi Wang, Xing Feng, Ming Zhao, Zhujun Wan, Liangqiu Zhu, Jun Liu, Yi Huang , Jinsong Xia and Martin Wegener.Generalized Hartmann-Shack array of dielectric metalens sub-arrays for polarimetric beam profiling.Nature Communications.9(4607):1-7(2018).


  • 附件【published.pdf】已下载

版权所有 © 纳米光子学实验室                    地址:华中科技大学新光电大楼C659室、C658室                    联系电话:(027) 8755 7747